Slide

Pelan Tindakan 2022 (PT22) merupakan rangka tindakan yang dibangunkan sebagai sokongan untuk memacu pencapaian dan matlamat Pelan Strategik MINDEF (PSM) 2021-2025 sejajar dengan visi Kertas Putih Pertahanan (KPP) iaitu Malaysia Yang Selamat, Berdaulat dan Makmur.

Objektif utama PT22 adalah untuk memastikan implementasi dan koordinasi program-program Berimpak Tinggi dapat diselaraskan bagi mencapai matlamat Kementerian secara menyeluruh.

PELAN TINDAKAN

Slide

PT22 menyelaraskan dasar-dasar di MINDEF dan ATM, bagi pelaksanaan program
Berimpak Tinggi pada tahun 2022. PT22 melibatkan lapan Teras Utama iaitu:

Kebajikan

Pelestarian Kesejahteraan Warga Kerja Pertahanan (WKP)

Kesiagaan dan Keupayaan ATM

Peningkatan Kesiagaan dan Keupayaan Pertahanan dalam Melindungi Kepentingan Negara

Kerjasama Pertahanan Antarabangsa

Pengukuhan Kerjasama Antarabangsa Dalam Menjamin Pertahanan Negara Demi Kedaulatan Negara

Veteran

Transformasi Kesejahteraan Veteran ATM

Kompetensi Pertahanan

Pengukuhan Kapasiti Pertahanan Yang Kompeten

Kerjasama Awam-Tentera

Pengukuhan Kerjasama Awam-Tentera (Civil-Military Cooperation) ke Arah Pertahanan Menyeluruh

Industri Pertahanan Nasional

Pembangunan Sains, Teknologi dan Industri Pertahanan sebagai Pemangkin Ekonomi

Kesiagaan ATM Terhadap Krisis Berskala Besar

Peningkatan Kesiagaan ATM Terhadap Krisis Non-Kinetik Berskala Besar Masa Sekarang dan Masa Hadapan