Slide 1
DKICT V5.0
Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi ICT
DKICT MinDef mengandungi peraturan-peraturan yang mesti dibaca dan dipatuhi dalam menggunakan aset Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).
Dasar ini juga menerangkan kepada semua pengguna mengenai tanggungjawab dan peranan mereka dalam melindungi aset ICT MinDef.
DKICT MinDef diwujudkan untuk menjamin kesinambungan bisnes MinDef dengan meminimumkan kesan insiden keselamatan ICT.
Dasar ini juga bertujuan untuk memudahkan perkongsian maklumat sesuai dengan keperluan operasi MinDef. Ini hanya boleh dicapai dengan memastikan semua aset ICT dilindungi.
PERNYATAAN DASAR
Keselamatan ditakrifkan sebagai keadaan yang bebas daripada ancaman dan risiko yang tidak boleh diterima. Kawalan keselamatan adalah proses berterusan secara berkala yang mesti dilakukan untuk menjamin keselamatan.
Untuk penerangan lanjut sila muat turun pdf di bawah:
Objektif utama DKICT MinDef adalah seperti berikut :
HEBAH
Menghebahkan pendirian pihak pengurusan untuk mendukung pelaksanaan keselamatan ICT;
MENYEDIAKAN DKICT MINDEF
Menyediakan DKICT MinDef yang komprehensif, sesuai dengan perubahan semasa dan digunapakai oleh semua peringkat pengurusan dan pengguna;
MELINDUNGI
Melindungi kepentingan aset dan pihak yang bergantung kepada sistem ICT daripada kesan kegagalan atau kelemahan dari segi kerahsiaan, integriti, kebolehsediaan, kesahihan maklumat dan komunikasi, pencerobohan serta mencegah aktiviti penyalahgunaan dan kecurian;
KELANCARAN OPERASI
Memastikan kelancaran operasi bisnes MinDef dengan mencegah serta meminimumkan kemusnahan dan kerosakan aset ICT; dan
KESEDARAN
Memberi kesedaran keselamatan ICT kepada warga MinDef dan pembekal.