Slide 1
Persijilan MS ISO 9001:2015
Mengurus dasar pertahanan, pentadbiran dan mengurus sumber-sumber yang diperuntukkan bagi pertahanan negara serta memastikan kawalan ke atas semua Bahagian di KPM yang meliputi pelaksanaan proses-proses berikut:
Bahagian Akaun

- Pengurusan Bayaran
- Pengurusan Perakaunan

Bahagian Audit Dalam dan Siasatan Am

- Pengauditan Pengurusan Kewangan Secara Online (AIMS)
- Pengauditan Pengurusan Kewangan (Manual)

Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik

- Khidmat Urusan Parlimen
- Khidmat Urus Setia Mesyuarat

Bahagian Industri Pertahanan

- Penentuan dan Pemantauan Program Offset

Bahagian Kewangan

- Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus
- Pemantauan Prestasi Belanja Mengurus
- Memproses Kelulusan Perbelanjaan
- Pengurusan Tuntutan Bayaran Bil

Bahagian Pengurusan Maklumat

- Pembangunan dan Pelaksanaan Sistem Aplikasi
- Pengurusan Backup dan Recovery

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

- Pengendalian Latihan
- Pengurusan Pemangkuan/ Kenaikan Pangkat
- Pengesahan Jawatan
- Pengurusan Persaraan
- Pengendalian Lapor Diri dan Penempatan Pegawai

Bahagian Khidmat Pengurusan

- Penyelenggaraan Bangunan
- Pengurusan Permohonan Kenderaan Rasmi
- Pengurusan Gaji Dan Elaun
- Khidmat Urusan Protokol
- Verifikasi Stor
- Kehilangan Dan Hapuskira
- Pengurusan Pelupusan Aset

Bahagian Pembangunan

- Prosedur Pembinaan dan Penyeliaan Tapak Bina
- Penyediaan Laporan Projek Sakit
- Penyediaan Dokumen Siap Kontrak

Bahagian Perolehan

- Tender
- Sebut Harga

Jabatan Ketua Hakim Peguam

- Perlantikan Hakim Peguam Dan Pemantauan Perjalanan Perbicaraan

Depot Simpanan Pertahanan

- Pemeriksaan Stok Stok Simpanan Pertahanan
- Kalibrasi Stok Simpanan Pertahanan

Unit Komunikasi Strategik

- Pengurusan Media
- Pengurusan Aduan
- Pengurusan Pengeluaran Pas K Pelawat
- Pengurusan Liputan

Bahagian Undang-Undang

- Penyemakan Draf Dokumen Kontrak