Sabah

Kem Lok Kawi (Markas 5 Briged)

Sabah, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 088-516600

Kem Bukit Perwira

Sabah, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 088-212628

Kem Kukusan, Tawau

Sabah, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 089-772111

Kem Paradise, Kota Belud

Sabah, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 088-976706

Kem Sri Kinabatangan, Sandakan

Sabah, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 089-660221

Kem Sri Wangsa

Sabah, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 089-782835

Kem Ferryland

Sabah, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 087-418680 / 419045

Pangkalan TUDM Labuan

Sabah, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 087-590500

Skuadran 430, TUDM Bukit Kubong, Labuan / 4 Div Udara

Sabah, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 087-419811

KD Sri Sandakan, Sandakan

Sabah, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 089-210066

Copyright © 2019 - 2020 Kementerian Pertahanan Malaysia