Kem-Kem ATM Seluruh Negara

Depoh Simpanan Pertahanan, Sungai Buloh

Selangor, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 03-6141 2039

Kem Paya Jaras

Selangor, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 03-6157 2712

Pusat Latihan Pengaman Malaysia

Negeri Sembilan, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 06-6627 400 / 409

Kem Rasah 1 (Markas 1 Briged)

Negeri Sembilan, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 06-762 3261

Kem Rasah 11 (Rejimen 508 AW)

Negeri Sembilan, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 06-762 3411

Kem Sikamat, Seremban

Negeri Sembilan, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 06-762 5436

Kem Senawang, Seremban

Negeri Sembilan, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 06-677 3258

Markas Staf Stesen Port Dickson

Negeri Sembilan, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 06-647 1266

Kem Gemas (Markas Garison Gemas)

Negeri Sembilan, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 07-941 2400

Kem Gemas (21 RAD)

Negeri Sembilan, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 07-984 5470 / 07-941

Copyright © 2019 - 2020 Kementerian Pertahanan Malaysia