Kem-Kem ATM Seluruh Negara

Skuadron (SKN) 322

TUDM, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
 • Telefon 09-548 5208
 • Faks 09-548 5418

Pusat Latihan Pentadbiran Logistik (PLPL)

TUDM, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
 • Telefon 03-8064 6023
 • Faks 03-8076 8854

Pusat Pemerhatian Kejuruteraan Aerospace (PUSPEKA)

TUDM, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
 • Telefon 03-7844 4844 / 4866
 • Faks 03-7847 2560

Material Udara (MATRA) 1

TUDM, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
 • Telefon 03-2117 1193
 • Faks 03-2143 2037

Sekolah Ikhtisas Tentera Udara (SITU)

TUDM, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
 • Telefon 04-890 5350
 • Faks 04-890 5081

Direktorat General Technical Airworthnes (DGTA/KEJ)

TUDM, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
 • Telefon 03-2071 6794 / 4009 / 38
 • Faks 03-2071 6007

Material Udara (MATRA) 4

TUDM, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
 • Telefon 09-540 4000
 • Faks 09-538 5223

Skuadron (SKN) 323

TUDM, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
 • Telefon 07-255 1135
 • Faks 07-255 1976

Skuadron (SKN) 340

TUDM, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
 • Telefon 08-419 811
 • Faks 08-425 106

Skuadron (SKN) 401

TUDM, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
 • Telefon 09-540 4414
 • Faks 09-539 6343

Copyright © 2019 - 2020 Kementerian Pertahanan Malaysia